Stichting Asbest
NIEUWS!

BELANGRIJK NIEUWS!

Op 3 september 2014 heeft Rechtbank Zutphen een uitspraak gedaan in de kwestie van diverse ondernemers versus Achmea/Interpolis.
Deze ondernemers hebben samen met Stichting Asbest een procedure aangespannen naar aanleiding van de "en bloc" wijziging van de aansprakelijkheidspolis op het gebied
van asbest. Per 1 april 2011 is door Achmea per direct de aansprakelijkheidsdekking uit de polis verwijderd, waarbij ondernemers geen aanspraak meer konden maken op
vergoeding van schade aan derden welke kan ontstaan door de aanwezigheid van asbest op hun terrein.

Deze procedure is met succes gewonnen, waarbij Achmea is verplicht door de rechtbank om een publicatie te plaatsen in een Agarisch Dagblad waarbij deze "en bloc" wijziging
ongedaan werd gemaakt.

Achmea heeft hieraan gevolg gegeven en op 29 september 2014 een advertentie geplaatst in het vakblad " de Boerderij".

Ter verduidelijking is zowel het vonnis en het artikel in de Boerderij toegevoegd op onze site.

Als reactie hierop plaatsen wij als Stichting Asbest onderstaande publicatie, welke van groot belang is voor alle verzekeringnemers met asbest op hun terrein.

We raden u dan ook onderstaande publicatie aandachtig te lezen en alsnog melding te doen van de aanwezigheid van asbest op uw bedrijf waarvoor u in de toekomst
eventueel ansprakelijk kunt worden gesteld door derden.
U kunt hierbij wellicht tevens aanspraak maken op de clausule bereddingskosten van uw milieupolis om saneringskosten welke noodzakelijk waren om aanspraklijkheid
te voorkomen, alsnog te claimen.


Interpolis en Avero Achmea halen bakzeil in de verzekeringsdekking van asbestschades

Eind maart 2011 hebben de verzekeringsmaatschappijen Interpolis en Avero Achmea de verzekeringsdekking van aansprakelijkheid voor asbestschades per direct beëindigd. Stichting Asbest heeft daartegen een collectieve actie gevoerd bij de rechter. Met succes, de Rechter heeft geoordeeld dat Interpolis en Avero Achmea deze verzekering niet per direct hadden mogen beeindigen. De verzekeringsdekking loopt nu nog verder door en Interpolis en Avero Achmea zijn veroordeeld om alsnog meldingen te accepteren.

Asbest is de laatste jaren regelmatig in het nieuws en staat ook op de politieke agenda. Er wordt namelijk steeds meer bekend over de risico’s van asbest en de gevolgen die asbest voor de gezondheid kan hebben. Asbest kan leiden tot ziekten en aandoeningen, zoals longkanker, die bijna altijd ongeneselijk zijn. In 1993 is er al wel een verbod gekomen op het gebruik van asbest. Maar vóór 1993 werd asbest veelvuldig gebruikt, zodat er ook nu nog veel asbest is, zoals daken van asbest en gevels met asbestplaten. Ook is er veel asbest verwerkt in rioolbuizen, isolatie van verwarmingsbuizen, luchtkokers, schoorstenen etc.

In 2010 heeft de Gezondheidsraad een rapport uitgebracht waarin wordt gewaarschuwd voor de risico’s van asbest. Deze risico’s zouden veel hoger zijn dan altijd was gedacht. De overheid heeft vervolgens de wetgeving aangepast en de normen aangescherpt. De toegestane concentratie van asbest is verlaagd. Ook is er inmiddels nieuwe wetgeving gekomen met daarin een verbod op asbestdaken en asbestgevels per 2024. Alle asbestdaken en asbestgevels dienen vóór 2024 te zijn verwijderd.

Aansprakelijkheid

Wanneer u als ondernemer of particulier asbest heeft, kunt u aansprakelijk worden gesteld door een derde die in aanraking is geweest met dat asbest. Een aansprakelijkstelling kan vaak jaren op zich laten wachten. Een asbestziekte komt namelijk pas tientallen jaren nadat men met asbest in aanraking is geweest tot uiting. Zodoende kan men ook nog aansprakelijk worden gesteld, tientallen jaren nadat het asbest op uw bedrijf is gesaneerd. 

Een asbestziekte is erg ingrijpend en veelal ongeneselijk. De schade kan daarom ook enorm oplopen. Het is dus van groot belang om een goede verzekering te hebben die asbestaansprakelijkheid dekt.

Beëindiging per direct

En nota bene, juist die verzekering hebben Interpolis en Avero Achmea opgezegd. Door middel van aangetekende brieven van 30 maart 2011 hebben deze verzekeraars aan ruim 65.000 van hun verzekerden medegedeeld dat de dekking voor aansprakelijkheid voor asbestschades onder de BedrijvenCompactPolis (zowel AGRO als MKB) en de ToplandLandbouwPolis met onmiddellijke ingang werd beëindigd.

Ondernemers die al jarenlang, soms al tientallen jaren, verzekerd waren, en die al die tientallen jaren premie hebben betaald, kregen plotsklaps te horen dat ze niet meer verzekerd zijn. Zelfs aansprakelijkheidsclaims die in de toekomst worden ingesteld, en die hun oorzaak hebben voor 1 april 2011 (dus toen de ondernemer nog gewoon verzekerd was) werden niet meer gedekt.   

Als reden voor deze ingrijpende beëindiging verwezen Interpolis en Avero Achmea naar het Gezondheidsrapport uit 2010. De risico’s waren naar hun mening zo groot geworden, dan zij dit niet langer konden verzekeren. Onzin natuurlijk, de risico’s zijn nog even groot, alleen weten we er nu meer over.

Interpolis en Avero Achmea hebben door deze abrupte beëindiging gewoon willen voorkomen dat zij saneringskosten van asbest zouden dienen te vergoeden. In de jaren 2009 en 2010 werden Interpolis en Avero Achmea namelijk geconfronteerd met vele verzekeringsclaims voor schade aan asbestdaken door storm of hagel. De vergoeding van de saneringskosten van de daken werd daarbij ook als bereddingskosten onder de aansprakelijkheidsdekking geclaimd. Het waren immers kosten die werden gemaakt om te beredden, namelijk om de bron voor een eventuele toekomstige aansprakelijkheid weg te nemen en dus een toekomstige aansprakelijkheid te voorkomen.

Om deze bereddingskostenclaims te dwarsbomen hebben Interpolis en Avero Achmea hun vele trouwe verzekerden overvallen met een bliksemactie door de aansprakelijkheidsdekking voor asbest met onmiddellijke ingang uit te sluiten en te beëindigen.

Collectief protest

Stichting Asbest te Baarle Nassau heeft collectief protest aangetekend tegen deze beëindiging. Deze Stichting is namelijk een zogenaamde belangenstichting die opkomt voor de belangen van ondernemers en particulieren. Stichting Asbest stelt zich tot doel dat ondernemers en particulieren voldoende verzekerd blijven voor de risico’s van asbest.

Vanuit deze doelstelling heeft Stichting Asbest tegen de beëindiging van de asbestdekking geprotesteerd. En heeft een collectieve actie bij de rechter opgestart om deze beëindiging ongeldig te doen verklaren.

Vonnissen

Met succes, want bij vonnissen van 3 september 2014 heeft de Rechtbank Zutphen zowel ten aanzien van de BCP als ten aanzien van de ToplandLandbouwpolis geoordeeld dat de onmiddellijke beëindiging van de asbestdekking niet rechtsgeldig is geweest.

Dit heeft tot gevolg dat de asbestdekking na 1 april 2011 nog doorloopt en dat de verzekerden nog (schade)meldingen kunnen doen.  Interpolis en Avero Achmea zijn dan ook veroordeeld om meldingen in behandeling te nemen en te accepteren.

Interpolis en Avero Achmea zijn bovendien veroordeeld om deze meldingsmogelijkheid te publiceren in een agrarisch week- of maandblad. Achmea heeft een zeer summiere publicatie geplaatst in de Boerderij van 30 september jl. De publicatie is echter zo summier dat waarschijnlijk geen enkele verzekerde begrijpt waarom het gaat. De mededeling staat bovendien in schril contrast met de uitgebreide brief die aan iedere verzekerde (ruim 65.000 verzekerden) is verstuurd op 30 maart 2011 om de asbestdekking op te zeggen. Interpolis en Avero Achmea lijken er slechts op uit te zijn om te voorkomen dat er alsnog meldingen worden gedaan om zo de rechterlijke uitspraak te omzeilen.

Interpolis en Avero Achmea veronachtzamen de belangen van hun verzekerden, belangen die zij juist in het oog moeten houden. En nota bene, belangen van trouwe verzekerden die in meeste gevallen al jarenlang bij hen zijn verzekerd en die hun verzekeringen en risico’s al die jaren aan hen hebben toevertrouwd. Interpolis en Avero Achmea zijn enkel uit op eigen belang en gewin.

Wat kan worden gemeld?

Er kan melding worden gedaan van asbestschades en aansprakelijkstellingen voor asbestschades. Ook kan er melding worden gedaan van omstandigheden/gebeurtenissen waardoor mogelijk in de toekomst nog aansprakelijkheid voor een asbestschade zou kunnen ontstaan.

Het kan dan zowel gaan om schades, aanspraken en omstandigheden vóór 1 april 2011 als schades en omstandigheden na 1 april 2011. De beëindiging  door Interpolis en Avero Achmea van de asbestdekking onder de aansprakelijkheidsdekking is immers door de Rechtbank ongeldig verklaard, zodat die dekking ook na 1 april 2011 doorloopt. Wel moet het gaan om schades, aanspraken, gebeurtenissen of omstandigheden die hebben plaatsgevonden voor de vervaldatum van de polis. Deze is voor iedere verzekerde verschillend en is vermeld op het polisblad.

Bij het melden van asbestaanspraken dient te worden gedacht aan gezondheidsklachten doordat een derde in aanraking is gekomen met asbest afkomstig van het bedrijf van verzekerde. Wellicht bent u als ondernemer al door iemand aansprakelijk gesteld voor gezondheidsklachten of voor in de toekomst optredende  gezondheidsklachten.

Bij asbestschades en omstandigheden dient te worden gedacht aan gebeurtenissen, zoals een brand, een storm, een hagelbui of beschadiging van asbest waarbij mogelijk asbestvezels zijn vrijgekomen en waardoor mogelijk gezondheidsklachten in de toekomst kan ontstaan. Ook kan het zo zijn dat er werkzaamheden bij u hebben plaatsgevonden en personen toen met asbest in aanraking (kunnen) zijn gekomen.

Ook dient er gekeken worden naar saneringskosten die zijn gemaakt, mogelijk dat deze alsnog als bereddingskosten kunnen worden geclaimd. 

Belang melding

Het is van groot belang om asbestschades en omstandigheden op dit moment alvast te melden. Wanneer u dan namelijk in de toekomst aansprakelijk wordt gesteld voor gezondheidsklachten die zijn ontstaan door deze gebeurtenis of omstandigheid, dan dient Achmea alsnog dekking te verlenen voor deze claim volgens de polis en polisvoorwaarden. Dit ook wanneer de claim pas over tientallen jaren wordt ingesteld (en dus pas na de vervaldatum van de polis wordt ingesteld).

Wanneer een dergelijke claim pas wordt gemeld wanneer de verzekerde de claim ontvangt en u niet al een eerdere melding heeft gedaan van de gebeurtenis waaruit deze claim voortvloeit,  zal de claim waarschijnlijk niet meer onder de polisdekking vallen.

Schriftelijke melding

De meldingsmogelijkheid geldt zowel voor de BCP polis van Achmea (Interpolis) als de Toplandlandbouwpolis van Achmea (Avero Achmea). De melding dient schriftelijk te geschieden.

Iedere verzekerde zal een eigen melding dienen te doen.

Benadrukt wordt dat het van belang is om de melding zo spoedig mogelijk schriftelijk, per aangetekend schrijven, bij de verzekeraar in te dienen.

 

Mochten er vragen zijn dan kunt u zich altijd wenden tot Stichting Asbest (www.asbeststichting.nl) dan wel tot de behandelend advocaat in deze, mr H.E. de Leeuw-Blokland van Lindenbergh Advocaten te Rotterdam (www.lindenbergh.nl)